อะโครโพลิส แห่งเอเธนส์ เป็นโบราณสถาน ที่สำคัญที่สุด ในอารยธรรมตะวันตก

อะโครโพลิส สถาปัตยกรรมโบราณ มรดกโลกที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์

อะโครโพลิส แห่งเอเธนส์เป็น อนุสรณ์สถาน กรีกโบราณ ที่โดดเด่นและสมบูรณ์ที่สุด ที่ยังคงอยู่ ในยุคปัจจุบัน แนะนำที่เที่ยว อะโครโพลิสและวิหารพาร์เธนอน เป็นอนุสาวรีย์ ที่โดดเด่นที่สุด ของอารยธรรม กรีกโบราณที่เป็น เที่ยวยุโรป

อะโครโพลิส

อะโครโพลิ สสร้างขึ้นเพื่อ ใช้ในการบูชา เหล่าเทพเจ้าของ ชาวกรีกโบราณ วิหารพาร์เธนอน อุทิศให้กับอธีนา พาร์เธนอส เทพีผู้อุปถัมภ์ ของเมืองเอเธนส์ และในบางช่วงเวลา ก็ได้ถูกใช้ สำหรับการทำ พิธีกรรมทางศาสนา บางช่วงเวลาก็เป็น โบสถ์ของชาวคริสเตียน และบางช่วงก็เป็น สุเหร่าของชาวมุสลิม

อะโครโพลิส ลักษณะเด่น คือตั้งอยู่บน ภูเขาสูงเป็นแอ่ง อยู่เหนือเมืองเอเธนส์ ภูเขาเป็นหิน และมีความสูงชัน เกือบทุกด้านยกเว้น ด้านตะวันตก เป็นเสมือนกำแพง ป้อมปราการที่แข็งแกร่ง ล้อมรอบยอดของ อะโครโพลิสและมีซากอาคาร โบราณหลายแห่ง ที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ วิหารที่มี ชื่อเสียงที่สุด คือวิหารพาร์เธนอน

อะโครโพลิสอารยธรรม ของกรีกโบราณ ในอดีตเคยเป็น จุดศูนย์กลางของ อารยธรรมกรีก ที่เป็นจุดเริ่มต้น ของอารยธรรม ตะวันตกและ เป็นสัญลักษณ์ของ วัฒนธรรมยุโรป อีกทั้งยังคง เป็นสัญลักษณ์ ของประชาธิปไตย

อะโครโพลิสมรดกโลก เมื่อองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ อะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ เป็นมรดกโลก ด้านของวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 ยูเนสโกเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ ของมรดกโลก

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ @UFA-X10